Fashion Marketing

Certificate Program

รายละเอียดวิชาเรียน

Fashion Marketing
วิชาที่ช่วยตอกย้ำความเป็นตัวตนให้กับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เน้นความรู้การสร้างแบรนด์ที่นำไปใช้ได้จริง เนื่องจากปัจจุบันการโฆษณา เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการบริหารแบรนด์สินค้าที่มีคู่แข่งมากมายการจัดการทางการตลาดที่ถูกต้อง จะช่วยเชื่อมโยงคุณสมบัติของแบรนด์เข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าช่วยให้แบรนด์สินค้าโดดเด่น มีความเป็นอัตลักษณ์และสามารถตอบโจทย์ด้านความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

Fashion Merchandising
เรียนรู้เรื่องการจัดตกแต่งร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผลัดเปลี่ยนสินค้าภายในร้านตามแต่ฤดูกาลการวางผังร้าน สินค้าที่ได้รับความนิยม สินค้าลดราคา สินค้าออกใหม่ ควรจะวางตำแหน่งใด เพื่อส่งเสริมการขายได้มากที่สุด รวมถึงการควบคุมบรรยากาศภายในร้านค้าให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์แต่ละแบรนด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย กระตุ้นความต้องการซื้อ และสร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีแก่ลูกค้า

Luxury & Fashion Brand Management
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เรียนรู้วิธีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้การสร้างแบรนด์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรคำนึงถึง เพื่อช่วยสร้างการรับรู้และการจดจำจนสามารถระลึกได้เมื่อต้องการการตอบสนองความต้องการของตน แบรนด์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สินค้าและบริการมีการขับเคลื่อนได้

Window Display

วิชาที่เจาะลึกเรื่องวิธีการจัดตกแต่งพื้นที่โชว์สินค้า เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า สู่สายตาของกลุ่มลูกค้าโดยเนื้อหาวิชาจะกล่าวถึงการจัด Window Display การคิด Concept องค์ประกอบ ทฤษฎีสี และการจัดแสงเพื่อให้เข้ากับตัวสินค้าใน Collection นั้น ๆ และดึงดูดความสนใจจากผู้เลือกซื้อหรือผู้ที่เดินผ่าน

Interested Course

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.