-->

หลักสูตรการสไตล์ลิ่งเพื่อ Media
ถ้าคุณเชื่อมั่นใน visual sense and aptitude for working with color and proportion และต้องการที่จะทำงานเป็น Fashion Stylist ที่คิดงานเพื่อเอาไปใช้ใน publication , media , and entertainment events คอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของ Stylist ในงาน media การทำงาน และขอบข่ายการรับผิดชอบของ the assistant stylist and stylist ตั้งแต่การ shopping การเตรียมงานไปสู่การทำงานกับนางแบบ และ layouts

บรรยากาศการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอนในเชิงประยุกต์ศิลป์ ผู้เรียนถือเป็น center หลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอน คอยช่วยให้พัฒนาไอเดีย และให้คำแนะนำตลอดการเรียนการสอน จนผู้เรียนสามารถนำทฤษฎีที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงรวมไปถึงการสะสมผลงานในportfolio
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– ดินสอ
– ยางลบ
– ไม้บรรทัด
– สมุดจดบันทึก

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
– เข้าใจขั้นตอนการคิดงานเพื่อเอาไปใช้ใน publication , media , and entertainment events
– เข้าใจหน้าที่ของ Stylist ในงาน media
– เข้าใจการทำงาน และขอบข่ายการรับผิดชอบของ stylistcและ the assistant stylist ตั้งแต่การ shopping การเตรียมงานไปสู่การทำงานกับนางแบบ และ layouts

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

– แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777
หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ หลักสูตร Great Designer
สามารถตรวจสอบ>> ตารางเรียน <

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed