-->

หลักสูตรการทำ Jewelry
เพราะความสามารถของนักออกแบบ มักถูกจำกัดเมื่อส่งงานต่อสู่ช่างเฉพาะทาง การทำเครื่องประดับ ในเชิงช่างเป็นศาสตร์ที่บางคอค เอฟเอ พยายามผลักดันให้นักออกแบบทั้งหลายมีทักษะในการขึ้นตัวอย่างงาน และสามารถเข้าใจกระบวนการทำ รวมถึงศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่ต้องใช้สื่อสารเมื่อเกิดการผลิตซ้ำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

บรรยากาศการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในวิชานี้ ประกอบไปด้วยหลักการทำเครื่องประดับร้อยละ 80 การใช้เครื่องมือต่างๆ ร้อยละ 20
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
หลักสูตรนี้จะมีประสิทธิภาพมาก หากผู้เรียนเคยผ่านการเรียนวิชา Jewelry Design หรือมีพื้นฐานด้านการออกแบบเครื่องประดับมาก่อน ท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาทางการศึกษา หรือยื่นพอร์ทเพื่อให้ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ตรวจสอบทักษะด้านการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนของผู้สนใจเรียนวิชา Jewelry Making

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
(อาจมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเรียนบางรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน)
– ดินสอ
– ยางลบ
– สมุดจดบันทึก
– เลื่อยฉลุ
– กระดาษทราย
– แผ่นทองเหลือง
– แผ่นอะคลิลิก

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
ผู้เรียนจะสามารถทำเครื่องประดับได้ด้วยทักษะเชิงช่าง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนทุกครั้ง และฝึกทักษะเชิงช่างตามคำแนะนำของผู้สอน เพื่อให้เกิดความชำนาญ ผู้เรียนควรนำทักษะการเรียน Jewelry Making ไปใช้เมื่อจบหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed