-->

การทำธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่รวดเร็วตามฤดูกาล นอกจากจะต้องเข้าใจเรื่องความเป็นตัวตนของแบรนด์แล้วยังต้องเข้าใจถึงปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มยอดขายของสินค้าอีก ด้วย วิชานี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องของการบริหารงานภายในร้านค้าปลีก การจัดทำอีเวนท์และโปรโมชั่นต่างๆเพื่อชักจูงลูกค้า รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างความภักดีต่อแบรนด์สินค้า

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการตลาด พัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สินค้าแฟชั่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
-สมุดจดบันทึก
-ยางลบ
-ดินสอ หรือ ปากกา

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
เรียนรู้เรื่องของการบริหารงานภายในร้านค้าปลีก การจัดทำอีเวนท์และโปรโมชั่นต่างๆเพื่อชักจูงลูกค้า รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างความภักดีต่อแบรนด์สินค้า
– Fashion Consumer and Business Buyer Behavior Segmentation and Target Marketing
– Competition & Positioning Marketing Mix Strategies Fast Fashion
– Fashion Promotion

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed