-->

หลักสูตรการถ่ายภาพแฟชั่นสตูดิโอ
เรียนรู้การถ่ายภาพแฟชั่น เข้าใจกระบวนการทำงานของการถ่ายภาพแฟชั่น เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในเชิงภาพถ่าย วิเคราะห์การใช้สี ความหมายของอารมณ์ของสีที่มีต่อภาพต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวับอัตราส่วน ระยะการถ่ายภาพ และการควบคุมกล้องในการถ่ายแฟชั่น เรียนรู้การจัดผังไฟในเทคนิคจัดแสง วิเคราะห์และทดลองการจัดไฟในรูปแบบต่างๆ ทอลองการถ่ายจริงและเรียนรู้เกี่ยวกับการกำกับแบบและวิเคราะห์อารมณ์ของแบบ ในงานแฟชั่นอย่างละเอียดและรวมถึงการทำงานกับสไตล์ลิสและช่างแต่งหน้า เพื่อไห้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอในทิศทางเดียวกัน และเตรียมงานก่อนทำ final project ในการถ่ายจริง

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและทักษะฟื้นฐานทั้งหมดในการถ่ายภาพแฟชั่นและกระบวนการต่างๆในการถ่ายภาพแฟชั่นในสถานที่ เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีในเชิงภาพถ่าย เทคนิคต่างๆ หลักสูตรนี้มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถถ่ายภาพแฟชั่นในสตูดิโอได้จริง หากมาเรียนและทำการบ้านทุกครั้ง
หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียน 5 คาบ / คาบละ 5 ชั่วโมง

พื้นฐานของผู้เรียน
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้ฐานการถ่ายภาพ แต่ต้องการเพิ่มทักษะให้สามารถถ่ายภาพในลักษณะแฟชั่นได้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อนำเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป อาทิ ถ่ายภาพแฟชั่นส่วนตัว,ครอบครับ, รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการยึดสายอาชีพ ช่างภาพแฟชั่น ในอนาคต ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ถ่ายภาพแฟชั่น มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– กล้อง DSLR
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
1. เข้าใจพื้นฐานการถ่ายภาพแฟชั่น indoor สามารถใช้อุปกรณ์ไฟ ในการถ่ายภาพ และ การกำกับแบบได้ถูกต้อง
2. เข้าใจหลังของการทำงานถ่ายภาพแฟชั่น indoor
3. สามารถใช้จินตนาการ ในการกำกับนางแบบ ในสไตล์ของเรา
4. สามารถเข้าใจกระบวนการตางๆในการทำงานร่วมกับ สไตล์ลิสและช่างแต่งหน้า

แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ
– การถ่ายภาพแฟชั่น Fashion Photo Outdoor
– Fashion Photo Retouch
การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed