-->

หลักสูตรการวาดภาพแฟชั่น 1
ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปร่างอย่างง่ายดาย ด้วยหลักสูตรวาดภาพแฟชั่นจาก BangkokFA เทคนิคการสอนแบบพิเศษที่ช่วยให้ทุกคนสามารถวาดภาพแฟชั่นได้จริง เราการันตีวาดได้ใน 18 ชั่วโมง วาดไม่ได้ คืนเงิน 100% แม้ไม่มีพื้นฐานการวาดมาก่อนก็เรียนได้ คุณจะวาดภาพหุ่นคนในท่าทางต่างๆ เสื้อผ้าแบบต่างๆ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการลงสีได้ทั้งหมดในคอร์สเดียว

หลักสูตรแฟชั่นดรออิ้ง ระดับ 1 (fashion drawing)
Fashion Drawing หรือการสเกตภาพแฟชั่น เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจการวาดภาพแฟชั่นต่างๆ การวาดภาพ แฟชั่นให้ได้ดีควรมีพื้นฐานความรู้ด้านการวาดภาพมาก่อน นั่นคือ คุณต้องเข้าใจการวาดเส้นและแสงเงา แต่ทว่าการสเกตภาพ แฟชั่นจะง่ายและสนุกกว่าตรงที่ หากคุณเข้าใจสัดส่วนจริงของคนแล้ว การวาดภาพแฟชั่นจะเป็นการ สเกตสัดส่วนโมเดล ตามจิตนภาพของเรา ซึ่งการสเกตภาพแฟชั่นไม่มีแบบโมเดลตายตัว คุณสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโมเดลให้เป็น คาแรคเตอร์ตามแบบฉบับของคุณเองได้ ทำให้เกิดความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ การวาดภาพแฟชั่น มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ ต้องการเป็นดีไซเนอร์หรืองานที่สัมพันธ์กับการออกแบบอย่างมาก เพราะสามารถสื่อสารความคิดออกมา เป็นรูปธรรมได้ สามารถนำไปใช้พัฒนาและก่อให้เกิดผลงานตามที่คิดขึ้นได้

บรรยากาศการเรียนการสอน
วิชานี้ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคและทักษะพื้นฐานทั้งหมดในการวาดหุ่นให้ถูกต้อง ตามหลักสากล หลักสูตรนี้มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถวาดได้จริง หากมาเรียนและทำการบ้านทุกครั้ง
หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียน 6 คาบ / คาบละ 3 ชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละคาบ

พื้นฐานของผู้เรียน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้ฐานการวาดภาพ แต่ต้องการฝึกทักษะให้สามารถวาดภาพได้ เพื่อใช้ในการออกแบบ หรือเพื่อนำเป็ฯหลักพื้นฐานการวาดภาพอื่นๆต่อไป อาทิ วาดภาพการ์ตูน หรือวาดภาพล้อเลียน รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการยึดสายอาชีพวาดภาพสเกตแฟชั่นประกอบหนังสือ หรือ fashion illustrator ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– สมุดวาดเขียน ขนาด B4
– ดินสอ 2B
– ไม้บรรทัดใส
– ยางลบ
– อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
1. เข้าใจพื้นฐานการวาดภาพ สามารถวาดเส้น และลงแสงเงา ได้ถูกต้อง
2. เข้าใจโครงสร้าง และสัดส่วนของคน สามารถร่างโครงสร้างหุ่นคนเพื่อใช้ในการสเกตภาพได้
3. สามารถจินตนาการ และวาดหุ่นคนตามแบบโมเดลในจินตภาพได้
4. สามารถวาดภาพสเกตหุ่นโมเดลที่สวมใส่เสื้อผ้าพื้นฐานได้
5. ทักษะการลงสี โดยใช้สีน้ำ
6. ทักษะการลงสี โดยใช้สี Yoken ซึ่งเป็นที่นิยม และง่ายต่อการสเกต

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Fashion Drawing ( 18 h)
Easily transform ideas into drawings with the fashion drawing course of BangkokFA that has special teaching techniques to help everybody do fashion drawing. We guarantee you can draw within 18 hours. If you can’t draw, then you can have all of your money back! You can learn even if you do not have any drawing experience. You will draw models in various poses, different clothes, and learn coloring techniques in one course.

Fashion drawing I
Fashion drawing, or fashion sketching, is an important basic for people interested in drawing various types of fashion. Fashion drawing that is good should have knowledge about the basics of drawing. This means you must understand how to draw lines, light, and shadows. However, sketching fashion is easy and fun if you understand the human basics. Fashion drawing is sketching main parts of models according to our imagination, which is sketching models not fixed. You can use your creativity to create a model that can be seen. The character is completely up to you making something new and unique. Fashion drawing is useful to those who want to become designers or are interested in design work. This is because there is effective communication in the form of visuals that can be used for developing and creating expected work results.

Student basics
Students and people in general, who do not have any knowledge in drawing but would like to practice skills to be able to draw to use it for designing or for using it as a basic for drawing other things, such as drawing cartoons, or mockup drawings, including important basics for people who want to extend their career in fashion drawing books or fashion illustrator. Knowledge of drawing basics prior to the course is not necessary.

Classroom materials
• Drawing notebook A3 size
• 2B pencil
• Ruler
• Eraser
• Equipment for doing mood board (depends on the design subject)

Things you will get from the training
1. Understanding the basics of drawing; be able to correctly draw lines, lighting, and shadows
2. Understand the structure and human proportions ; be able to draft human structure for sketching images
3. Ability to use creativity and draw human figures according to models from imagination
4. Ability to draw model figures wearing basic clothing
5. Skills in applying color using water color
6. Skills in applying color using Yoken colors, which are popular and easy for sketching

Recommended further course: Fashion Design1 (click here)
For more information, call 086 256 6777, 086 253 3777

แนะนำหลักสูตรต่อไปคือ Fashion Design1 คลิ๊กได้เลยค่ะ

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed