-->

INTERNSHIP PROGRAM 
หลักสูตร INTERNSHIP  ต่อยอดจากหลักสูตร Certificate Program เนื่องจากความต้องการบุคลากรด้านการออกแบบไม่ว่าจะเป็น สาขาออกแบบแฟชั่น ,สไตลิสต์ ,ออกแบบรองเท้า ,ออกแบบกราฟฟิก ,ออกแบบภายใน หรือ ถ่ายภาพ ที่ BangkokFA นอกจากเปิดสอนทักษะดังกล่าวแล้ว ทางสถาบันฯ มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในการทำงาน ด้วยสายสัมพันธ์ที่ทางสถาบันฯ เฝ้าเก็บสะสม มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้ผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่สายงานออกแบบ และเพื่อให้โครงสร้างของการเรียน มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตร INTERNSHIP PROGRAM จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2555 นี้

INTERNSHIP FASHION DESIGN(WOMEN’S WEAR) Core course
Fashion Drawing 18 hrs. // – Fashion Design 1 18 hrs.
Fashion Design 2 18 hrs.
Fashion Collection & Production 18 hrs. // – Flat Pattern Drawing 8 hrs.
Intro to Pattern Making & Sewing 4 hrs. // – Pattern & Sewing 1 18 hrs.
Pattern & Sewing 2 18 hrs. // – Draping 1 18 hrs.

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
-เรียนรู้การทำงาน และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการประกอบอาชีพแฟชั่นดีไซน์เนอร์ หรือสามารถเปิดแบรนด์เสื้อผ้าได้อย่างมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวงการออกแบบ หรือประกอบธรุกิจสินค้าแฟชั่นได้ ด้วยอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่หาข้อมูลก่อนการลงทุน

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed