-->

หลักสูตรประกาศนียบัตร การถ่ายภาพแฟชั่น การถ่ายภาพแฟชั่น

ถือเป็นสายงานอีกสายงานหนึ่งที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้การถ่ายภาพแฟชั่นอย่างมืออาชีพ จะช่วยพัฒนาฝีมือ เรียนรู้การทำงานร่วมกับสไตลลิส ช่างแต่งหน้าทำผล และได้ผลงานเพื่อต่อยอดนำไปประกอบอาชีพในสายงานนี้ได้ หลักสูตรประกาศนียบัตร การถ่ายภาพแฟชั่น ประกอบไปด้วย

วิชาหลัก 3 วิชา รายละเอียด ดังนี้

FASHION PHOTO CERTIFICATE

Fashion Photo Studio 25 hrs.
Fashion Photo Outdoor 25 hrs.
– Fashion Photo Retouch12 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

พื้นฐานของผู้เรียน

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ แต่ต้องการเพิ่มทักษะให้สามารถถ่ายภาพในลักษณะแฟชั่นได้ เพื่อนำเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป อาทิ ถ่ายภาพแฟชั่นส่วนตัว, ครอบครับ, รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการยึดสายอาชีพ ช่างภาพแฟชั่น ในอนาคต ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ถ่ายภาพแฟชั่น มาก่อนก็สามารถเรียนได้ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 256 6777, 086 253 3777
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

– กล้อง DSLR

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

– เข้าใจพื้นฐานการถ่ายภาพแฟชั่น ทั้งในและนอกสถานที่
– สามารถใช้อุปกรณ์ไฟ ในการถ่ายภาพ และ การกำกับแบบได้ถูกต้อง
– เข้าใจหลักของการทำงานถ่ายภาพแฟชั่น สามารถใช้จินตนาการ ในการกำกับนางแบบ ในสไตล์ของเรา
– สามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆในการทำงานร่วมกับ สไตล์ลิสและช่างแต่งหน้า
– สามารถปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรม Photoshop & Illustrator ได้อย่างมืออาชีพ
– ผลงาน Portfolio ในการถ่ายภาพสามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพได้

 

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed