-->

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสินค้าแฟชั่น
เมื่อตำแหน่งของผู้ซื้อ อยู่ทั่วทุกมุมโลก การจัดการที่ถูกต้องและเป็นระบบระเบียบเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการส่งออกสินค้าแฟชั่น หลักการและรูปแบบในการนำเสนอสินค้า วิธีการพูดนำเสนอและจูงใจ ให้ผู้ซื้อเห็นภาพตรงกัน และพร้อมจ่ายอย่างไม่ลังเล อุปสรรคสำคัญ คือ มาตรฐานในการผลิตและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธรุกิจสินค้าแฟชั่นของไทย ให้เติบโตอย่างเป็นระบบ การทำการตลาดสินค้าแฟชั่น เป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจมากในปัจจุปัน เนื้อหามีความแตกต่างกับการตลาดทั่วไป ตรงที่ศึกษาลึกในอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานสินค้าแฟชั่นอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับใช้ได้ตามสถานการณ์จริง

FASHION MERCHANDISING CERTIFICATE

Fashion Marketing 18 hrs.
Fashion Media & Communication 18 hrs.
Fashion Retail & Promotion 18 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน
ในคลาสผู้เรียนจะได้เรียนทั้งความรู้ด้านทฤษฎีการทำการตลาด พร้อมทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

พื้นฐานของผู้เรียนผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน และหากเคยเรียนการตลาดและการจัดการมาก่อน สามารถขอรับข้อมูลเนื้อหาวิชา เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดการสินค้าทั่วไป และสินค้าแฟชั่นได้ กับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบและแฟชั่น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– ดินสอ
– ยางลบ
– สมุดจดบันทึก
–  Laptop สำหรับนำเสนอผลงานในคาบสุดท้าย

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม

ผู้เรียนจะมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าแฟชั่น และสามารถนำเสนอธุรกิจของตนให้กับคู่ค้าได้ ตามมาตรฐานสากล

การลงทะเบียนเรียน

– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed