-->

หลักสูตรประกาศนียบัตรการตลาดสินค้าแฟชั่น
เพราะเราทุกคน อยู่ในโลกของการตลาดและนับวันกลยุทธ์ต่างๆได้ถูกผลิตซ้ำและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการสินค้านั้น สำคัญต่อทุกวงการ โดยเฉพาะวงการออกแบบและแฟชั่น สินค้าแฟชั่นมีความละเอียดอ่อน และเปลี่ยนแปรสารที่ต้องการส่งถึงผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่เรียนรู้กลไก และวิธีการรับมือกับสินค้าประเภทนี้ แล้วคุณจะเท่าทันการจัดการสินค้าแฟชั่นได้อย่างไร หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างเพื่อเรียนรู้การจัดการทางการตลาดที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยเชื่อมโยงคุณสมบัติของแบรนด์เข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าช่วยให้แบรนด์สินค้าโดดเด่น มีความเป็นอัตลักษณ์ และสามารถตอบโจทย์ด้านความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

FASHION MARKETING CERTIFICATE
Fashion Marketing 18 hrs.

Fashion Merchandising 18 hrs.
Fashion Buyer & Trend Forecast 18 hrs.

บรรยากาศการเรียนการสอน
ในคลาสผู้เรียนจะได้เรียนทั้งความรู้ด้านทฤษฎีการทำการตลาด พร้อมทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาด้วย เน้นหลักการและทฤษฎี ร้อยละ 60 และผู้เรียนต้องลงมือนำหลักการต่างๆที่ได้จากในชั้นเรียน ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างแผนการตลาดของตัวเอง ร้อยละ 40 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน ผู้เรียนควรทำการบ้านในแต่ละสัปดาห์
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

พื้นฐานของผู้เรียนผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน และหากเคยเรียนการตลาดและการจัดการมาก่อน สามารถขอรับข้อมูลเนื้อหาวิชา เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดการสินค้าทั่วไป และสินค้าแฟชั่นได้ กับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบและแฟชั่น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
– ดินสอ
– ยางลบ
– ไม้บรรทัด
– สมุดจดบันทึก
– Laptop สำหรับนำเสนอผลงานในคาบสุดท้าย

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
ผู้เรียนจะสามารถวางแผนการจัดการสินค้าแฟชั่น เพื่อใช้ในธรุกิจส่วนตัว หรือใช้ทำงานในสายงาน Fashion Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดธรุกิจโดยนำแผนธรุกิจดังกล่าว นำเสนอต่อสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการหาทุนทำธรุกิจสินค้าแฟชั่นของท่านเอง

การลงทะเบียนเรียน
– ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทองหล่อซอย 16

Share This

About The Author

bangkokfa

Comments are closed