-->

CERTIFICATE PROGRAM 2014
โปรแกรมประกาศนียบัตร แบงคอค เอฟ เอ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้อย่างจริงจังและเป็นมืออาชีพ การศึกษาด้านการออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือใช้ประกอบอาชีพ ผู้เรียนควรมีทักษะในหัวข้อที่ตนศึกษามากเพียงพอที่จะนำไปใช้ในวงการออกแบบ การเรียนการสอนใน CERTIFICATE PROGRAM จึงได้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจและต้องการประกอบธรุกิจด้านนี้ ได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้จากในชั้นเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นอาชีพได้ โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

–  CERTIFICATE FASHION DESIGN (WOMEN’S WEAR) 78 hrs.
–  CERTIFICATE FASHION STYLING 78 hrs.
–  CERTIFICATE PATTERN DESIGN & MAKING 56 hrs.

CERTIFICATE FASHION DESIGN(WOMEN’S WEAR) 78 hrs.
หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบเสื้อผ้าสตรี
การสร้างสรรค์เสื้อผ้า ประกอบไปด้วยทักษะการวาดและการคิด ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการจัดการไอเดียเพื่อให้สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง หลักสูตรประกาศนียบัตร การออกแบบเสื้อผ้าสตรี ประกอบไปด้วยวิชาหลัก 4 วิชา และวิชาเสริม 3 วิชา รายละเอียด ดังนี้

FASHION DESIGN(WOMEN’S WEAR)
Core course
– Fashion Drawing
–  Fashion Design 1
–  Fashion Design 2

Elective course
– Fabrication
–  Fashion History|
–  Great Designer

บรรยากาศการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร (CERTIFICATE PROGRAM) ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วยการเก็บรายวิชาที่มีความสำคัญต่อหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวิชาร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำอธิบายรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีข้อมูลการศึกษาด้านการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางการศึกษาด้านการออกแบบ ได้ในเวลาทำการ และท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่ 022523370-1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
สมุดจดขนาดพกพา
สมุดวาดเขียน ขนาด B4
ดินสอ 2B
ยางลบ
อุปกรณ์ในการทำ mood board (ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ใช้ในการออกแบบ)

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรม
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวงการออกแบบ หรือประกอบธรุกิจสินค้าแฟชั่นได้ ด้วยอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่หาข้อมูลก่อนการลงทุน

การลงทะเบียนเรียน
ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตัวเองที่สถาบันบางคอคเอฟเอ ทุกสาขา โดยสามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันเริ่มเรียน 5 วัน (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาของวิชาที่ท่านสนใจ)
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านการโอนเข้าบัญชี
แจ้งยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ 02 252 3370-1

 

Share This

About The Author

bangkokfa