-->

TOEFL

เป็นการสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ประจำชาติ คะแนนสอบ TOEFL เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา
และแคนนาดา

TOEFL หรือ The Test of English as a Foreign Language ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรูปแบบการสอบ การ
คิดคะแนน และวิธีการสอบ การสอบ TOEFL เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคน
ต่างชาติที่ไม่ได้มี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่างคนไทย เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นกับสถาบันการศึกษาที่หมาย
ตาเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติที่ใช้สมัครเรียนระดับต่างๆ ผลคะแนน TOEFL นั้นไม่เฉพาะใช้สมัคร
เรียนในสถาบันการศึกษาที่เป็นระบบอเมริกันเท่านั้น ปัจจุบันประเทศต่างๆ กว่า 110 ประเทศ และสถาบันการ
ศึกษากว่า 6,000 แห่งทั่วโลก ยอมรับผลคะแนน TOEFL

การสอบ TOEFL ในอดีต ประกอบด้วย 2 แบบ คือ สอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ
( Paper-based Testing : PBT) และการสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ ( Computer-based Testing :
CBT) กระทั่งปี 2005 ได้เปลี่ยนแปลงการสอบให้ สอบผ่านอินเตอร์เน็ต ( Internet-based Testing : iBT)
โดย เลิกใช้การสอบทั้ง 2 แบบไปเรื่อยๆ จนกว่าการสอบผ่านอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลายมากขึ้น และยกเลิกไปใน
ที่สุด ในประเทศไทยมีการสอบ iBT แล้วในกรุงเทพฯ ลาดกระบัง หาดใหญ่ นครปฐม ส่วนที่อื่นๆ ยังใช้ระบบ
PBT อยู่ คาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสอบทั้งหมดภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

การสอบแบบ iBT เป็นการสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นการสอบที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
การพูด ฟัง อ่าน และเขียนในการสอบ โดย การสอบแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผู้สอบต้องตั้งใจฟังสิ่งที่
เขาพูดทั้งหมด เพราะหมายความว่าเราจะตอบ พูด หรือเขียนไม่ได้เลย ถ้าไม่ตั้งใจฟังตั้งแต่แรก สำหรับการสอบ
TOEFL iBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อใช้
ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

1. Reading
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจของการอ่านในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยผู้สอบต้องตอบคภพามจากบทความ 3
บทความ ในแต่ละบทจะต้องตอบคำถาม 12-15 ข้อ ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวมประมาณ 39-40 ข้อ

2. Listening
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาในประเด็นทั่วไป 2 เรื่อง และ
สถานการณ์จำลองในห้องเรียน 4 เรื่อง ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และเรื่องที่ได้ฟัง โดย
ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบ 34 – 35 ข้อ

3. Speaking
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษเนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวม
6 ข้อ หลังจากอ่านบทความ และการฟังบรรยายในแต่ละประเด็น โดยแบ่งประเภทของคำถาม ดังนี้

 • คำถามที่ 1 และ 2 เป็น เรื่องราวที่ผู้สอบคุ้นเคย อาจเป็นประสบการณ์ หรือทัศนะส่วนตัว มีเวลาในการเตรียมตอบคำถาม 15 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 45 วินาทีตในแต่ละข้อ
 • คำถามที่ 3 และ 4 ผู้ สอบจะได้อ่านข้อความสั้นๆ ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จากนั้นจะได้ฟังบทสนทนา หรือการบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นนั้น ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตอบคำถาม 30 วินาที และตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ
 • คำถามที่ 5 และ 6 ผู้ สอบจะได้ฟังบทสนทนาเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการหรือฟังบรรยายทางวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน และฟัง โดยการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 20 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ

 

4. Writing
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการเขียนในเชิงวิชาการ โดยผู้สอบต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และ
การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดในประเด็นที่ได้อ่านจากข้อสอบ 2 ข้อ

 • คำถามที่ 1 ผู้ สอบจะได้อ่านบทความทางวิชาการในเวลาประมาณ 3 นาที และฟังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้นผู้สอบต้องสรุปบรรยาย หรือแสดงทรรศนะจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง โดยต้องเขียน 150 – 220 คำ ในเวลา 20 นาที
 • คำถามที่ 2 ผู้ สอบจะได้อ่านประโยคสั้นๆ และตอบคำถามโดยการบรรยาย หรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลจากสิ่งที่ได้อ่าน โดยต้องเขียนอย่างน้อย 300 คำ ในเวลา 30 นาที
  สำหรับการสมัคร TOEFL iBT แบบออนไลน์ เป็นการสมัครสอบที่รวดเร็ว และประหยัดที่สุด ส่วนการสมัครในรูปแบบอื่นยังมีอยู่ เช่น ทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์ โดยดูรายละเอียด และสมัครสอบได้ที่ www.est.org/toefl

 

แนวข้อสอบ TOEFL

การสอบ TOEFL iBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ เพื่อใช้ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

 

 • Reading
 • Listening
 • Speaking
 • Writing


 • ใช้ วัดทักษะการอ่านเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากบทความ 3 บทความ รวม
  ทั้งหมดจะได้ประมาณ 700 คำในแต่ละบทจะต้องตอบคำถาม 12 – 14 ข้อ ใช้เวลารวม 60 ->100
  นาที ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวมประมาณ 36 – 70 ข้อ


 • ใช้ วัดทักษะที่การฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาในประเด็นทั่วไป 2 – 3 บท
  และสถานการณ์จำลองในห้องเรียน 4 – 6 เรื่อง ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และ
  เรื่องที่ได้ฟัง ใช้เวลารวม 60 – 90 นาที โดยส่วนนี้ต้องทำข้อสอบ 34 – 51 ข้อ


 • ใช้ วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวม 6 ข้อ หลังจาก
  อ่านบทความ และการฟังบรรยายในแต่ละประเด็น โดยแบ่งประเภทของคำถาม ดังนี้

  >> คำถามที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องราวที่ผู้สอบคุ้นเคย อาจเป็นประสบการณ์ หรือทัศนะส่วนตัว มีเวลา
  ในการเตรียมตอบคำถาม 15 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 45 วินาทีในแต่ละข้อ

  >> คำถามที่ 3 และ 4 ผู้สอบจะได้อ่านข้อความสั้นๆ ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จากนั้นจะได้ฟังบท
  สนทนา หรือการบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นนั้น ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้
  อ่าน และฟัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตอบคำถาม 30
  วินาที และตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ

  >> คำถามที่ 5 และ 6 ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ หรือฟังบรรยาย
  ทางวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน และฟัง โดยการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้มา และ
  ตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 20 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 60 วินาที
  ในแต่ละข้อ ใช้เวลารวม 20 นาที


 • ใช้ วัดทักษะการเขียนในเชิงวิชาการ โดยผู้สอบต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และการคิด
  วิเคราะห์ การพัฒนาความคิดในประเด็นที่ได้อ่านจากข้อสอบ 2 ข้อ

   >> คำถามที่ 1 ผู้สอบจะได้อ่านบทความทางวิชาการในเวลาประมาณ 3 นาที และฟังการบรรยายที่
  เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้นผู้สอบต้องสรุปบรรยาย หรือแสดงทรรศนะจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง
  โดยต้องเขียน 150 – 220 คำ ในเวลา 20 นาที

  >> คำถามที่ 2 ผู้สอบจะได้อ่านประโยคสั้นๆ และตอบคำถามโดยการบรรยาย หรือแสดงความคิด
  เห็นอย่างมีเหตุผลจากสิ่งที่ได้อ่าน โดยต้องเขียนอย่างน้อย 300 คำ ในเวลา 30 นาที

 

คอร์สการันตี 100%
TOEFL iBT “ กล้าท้าให้เรียน ”
สอบไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน!!

TOEFL iBT  / 10,950 ( 30 hrs. ) Course Schedule for MAR – JUN 2012

Siam Square Soi 2 : 02.252.3370-1

March
Reading & Writing (30 h)
sec 1  :  Tue / Thu     29 Mar        10am – 1pm
sec 2  :  Sun                1  Apr          10am – 1pm

Listening & Speaking (30 h)
sec 1   :  Tue / Thu   29 Mar          2 – 5 pm
sec 2  :  Sun               1 Apr             2 – 5 pm

April
Reading & Writing (30 h)
sec 1  :   Mon / Wed   18 Apr       10am – 1pm
sec 2  :  Sat                  28 Apr       10am – 1pm

Listening & Speaking (30 h)
sec 1   :  Mon / Wed   18 Apr        2 – 5 pm
sec 2  :  Sat                  28 Apr        2 – 5 pm

May
Reading & Writing (30 h)
sec 1  :  Tue / Thu      29 May      10am – 1pm
sec 2  :  Sun                27 May       10am – 1pm

Listening & Speaking (30 h)
sec 1   :  Tue  /Thu     29 May       2 – 5 pm
sec 2  :  Sun                27  May       2 – 5 pm

June
Reading & Writing (30 h)
sec 1  :  Mon / Wed   25 Jun       10am – 1pm
sec 2  :  Sat                  30  Jun     10am – 1pm

Listening & Speaking (30 h)
sec 1   :  Mon / Wed   25 Jun       2 – 5 pm
sec 2  :  Sat                  30 Jun       2 – 5 pm

TOEFL iBT Test dates for 2012

Month                              Bangkok                                             Chiang Mai

March              Sat    10 , 24          Sun    4 , 18              Sat   10 , 24          Sun   4 , 18

April                 Sat    14 , 28          Sun      22                 Sat   14 , 28          Sun     22

May                  Sat    12 , 26          Sun      20                 Sat   12 , 26          Sun     20

 

 

Share This

About The Author

bangkokfa